Právna úprava používania internetovej prezentácie, obchodné a všeobecné podmienky

30. január 2020, 17:51

Prevádzkovateľom Kedykde.sk je Media brokers, s.r.o. používania stránok sa riadia všeobecnými podmienkami tejto spoločnosti.

1. Úvodné ustanovenia
Spoločnosť Media Brokers, s.r.o., Štúrova 100, 900 33 Marianka, Slovensko Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 82814/B (ďalej len "prevádzkovateľ") má výhradné práva na predaj reklamného priestoru na týchto stránkach: www.kedykde.sk vrátane mobilných verzií týchto stránok portálov, a aplikácií pre mobilné platformy. Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie vyššie uvedených stránok, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje.

2. Dotknuté subjekty
Prevádzkovateľ týmto vydáva právnu úpravu a všeobecné podmienky používania internetových www stránok, ktoré prevádzkuje alebo zastupuje (ďalej len "všeobecné podmienky" či "OP") na www adresách uvedených v bode 1. týchto OP - ďalej len "webstránky".

Tieto OP sa vzťahujú na všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú v úmysle užívať alebo užívajú webstránky - ďalej len "užívatelia".
Tieto OP sa vzťahujú aj na všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré chcú zverejniť, alebo zverejňujú na www stránkach textový alebo grafický obsah zadarmo alebo za odplatu prevádzkovateľovi - ďalej len "inzerenti"

3. Nemožnosť šírenia a použitia licencií
Akákoľvek časť www stránok nesmie byť distribuovaná ani reprodukovaná akýmkoľvek spôsobom ani prostriedkom, a to ani v databáze či inom záznamovom prostriedku alebo v podobnom systéme bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pri tvorbe www stránok postupoval s najväčšou starostlivosťou, napriek tomu však nemožno vylúčiť prípadné nevedomé omyly či chyby. Na www stránkach môžu byť prevádzkovateľom použité registrované ochranné známky alebo autorské diela iných autorov či majiteľov licencií.

4. Inzercia - uzatvorenie kúpnej zmluvy
4.1. Všetka prezentácie reklamných a iných služieb umiestnená na www stránkach je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. 

4.2. Záväzné ceny inzercie sú uvedené v obchodnej ponuke zasielané prevádzkovateľom inzerentovi. Ceny sú v ponuke uvedené bez dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny inzercie zostávajú v platnosti, platnosti ponuky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3. Pre objednanie služieb potvrdí ponuku zaslanú prevádzkovateľom: emailom, písomne, telefonicky, alebo vyplnenie objednávkového formulára na www stránkach.

4.4. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením ponuky (akceptáciou), ktorá je prevádzkovateľovi zaslaná alebo oznámená inzerentom buď: elektronickou poštou, telefonicky, dátovú schránkou, alebo poštou.

4.4.1. Prevádzkovateľ vystaví po potvrdení ponuky daňový doklad na cenu inzercie a zašle ho elektronickou poštou inzerentovi.
4.4.2. Ak nie je v ponuke vopred dohodnuté inak je dátum splatnosti daňového dokladu 10 dní od jeho odoslania inzerentovi.
4.4.3. Ak nie je v ponuke vopred dohodnuté inak uhradí inzerent cenu za inzerciu bezhotovostne na účet prevádzkovateľa uvedený na daňovom doklade.

4.5. Inzerent súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4.3. Prevádzkovateľ môže požadovať od inzerenta zálohu či inú obdobnú platbu vopred.

4.4 Inzerent zodpovedá za obsah a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh, ktoré vloží prostredníctvom inzercie alebo komerčného záznamu na www stránky.

4.5. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť uverejnenie reklamy v prípade, že jeho znenie alebo význam odporuje etickým zásadám alebo záujmom prevádzkovateľa, alebo ak je v rozpore s právnymi predpismi, alebo svojou technickou alebo estetickou kvalitou narušuje výslednú podobu príslušných www stránok. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť reklamu politických strán. Prevádzkovateľ nie je povinný zadávateľovi inzercie zdôvodňovať, prečo inzerciu odmietol.

4.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamu inzerentovi, ktorý je v omeškaní s úhradou akýchkoľvek záväzkov voči prevádzkovateľovi až do zaplatenia celkovej dlžnej čiastky.

4.7. Pre prípad zásahu vyššej moci je prevádzkovateľ zbavený zodpovednosti za plnenie záväzkov a poskytovanie náhrad za vzniknuté škody.

4.8. Inzerent je povinný najneskôr do 14 dní po uzavretí zmluvy oznámiť prevádzkovateľovi dátum plánovaného zverejnenie inzercie (prípadne mediapláne, ak je termínov viac). Inzerent je povinný dodať prevádzkovateľovi podklady k inzercii (najmä textové a obrazové predlohy) najneskôr päť pracovných dní pred plánovaným zverejnením inzercie. V prípade, že inzerent nedodá podklady k inzercii do dňa plánovaného začiatku inzercie, alebo nedodá do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy dátum plánovaného zverejnenia inzercie, je prevádzkovateľ oprávnený vytvoriť reklamu pre inzerenta vo vlastnej réžii, zverejniť ju v najbližšom možnom termíne a naúčtovať za to inzerentovi poplatok vo výške 2000 Sk za každý jeden takto vytvorený vizuál (formát inzercie), alebo môže podľa vlastného uváženia inzerciu stornovať a naúčtovať inzerentovi storno poplatok vo výške 100% ceny inzercie.

4.9. Inzerent môže písomne ​​vypovedať uzatvorenú kúpnu zmluvu pri dodržaní týchto stornovacích a sankčných podmienok: V období od 90. do 61. dňa (vrátane) pred začatím inzercie činí stornovacie poplatok 20% z celkovej ceny stornované inzercie. V období od 61. do 31. dňa (vrátane) pred začatím inzercie činí stornovacie poplatok 50% z celkovej ceny stornované inzercie. V období od 30. dňa (vrátane) pred začatím inzercie činí stornovacie poplatok 100% z celkovej ceny stornované inzercie. V prípade, že bola inzercia naplánovaná na viac obdobie (týždňov) a celkový počet zobrazení za celú dobu kampane dosiahol celkového garantovaného počtu zobrazení, nemôže byť predmetom reklamácie fakt, že sa nesplnila garancie zobrazenie za čiastkové obdobie (týždeň).

4.10. Ak je inzercia závislá od množstva zobrazenie, alebo preklikov sú pre fakturáciu určujúce štatistiky prevádzkovateľa.

4.11. Inzerent berie na vedomie, že v prípade omeškania platby je zmluvný penále z omeškania 0,15% za každý deň omeškania, prevádzkovateľ je navyše oprávnený odovzdať vzniknutú pohľadávku tretej spoločnosti na vymáhanie. Náklady vzniknuté s vymáhíním pohľadávky vyfakturuje prevádzkovateľ inzerentovi.

5. Zdroje informácií a dát
Skutočnosti, dáta a informácie zverejňované na prevádzkovaných stránkach pochádzajú z dát, ktorá poskytuje prevádzkovateľ a jeho riadni dodávatelia. Ich účelom je odovzdávať informácie, a to najmä o ponuke produktov a služieb.

V prípade, že užívateľ vložil akékoľvek dáta (textová alebo obrazová) prostredníctvom komentárov, diskusií, súťaží, ankiet či iných nástrojov umožňujúcich uloženie dát na webstránky alebo do mobilnej aplikácie berie na vedomie, že tieto dáta budú zverejnené. V prípade, že užívateľ vloží prostredníctvom vyššie uvedených nástrojov na www stránky alebo do mobilnej aplikácie dáta, ktoré môžu byť považované za autorské dielo, poskytuje tým automaticky neobmedzenú nevýhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia diela. Bez nároku na autorskú odmenu. Užívateľ sa týmto zaväzuje, že nebude vkladať prostredníctvom uvedených nástrojov na www stránky diela, ku ktorým nevlastní autorské práva a potvrdzuje, že si je vedomý vlastnej zodpovednosti za prípadné porušenie autorských práv tretích osôb.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny dát na www stránkach. Prevádzkovateľ tiež nemá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním www stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií na www stránkach. Prevádzkovateľ je oprávnený preberať a tiež preberá niektoré z dát publikovaných na www stránkach tiež z iných zdrojov, ktoré sú vždy riadne uvedené.

6. Zodpovednosť a práva prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah oznámení, ktorá vkladajú užívatelia alebo ktorá si medzi sebou vymieňajú v niektorých častiach www stránok alebo mobilných aplikáciách a vyhradzuje si právo odstraňovať oznámenie obsahujúce akékoľvek dáta, ktorých obsah alebo formu možno dôvodne považovať za protiprávne, rasistická, znevažujúce, urážlivé alebo inak neprijateľná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť bez upozornenia akékoľvek príspevky alebo komentáre obsahujúce komerčné informácie, PROLINK na webstránky alebo kontaktné údaje na komerčné subjekty zo všetkých miest, ktoré pre to nie sú výslovne určená. (Najmä komentáre, diskusie, fóra atď.)

Prevádzkovateľ má právo upraviť akýkoľvek obsah vložený na jeho webstránky užívateľom. A to najmä v prípade gramatických chýb, nesprávne štruktúry textov, formátovanie, rozsahu, zaradenie do kategórií a pod.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok iných subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom www stránok, ktoré prevádzkuje. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za obsah inzercie či propagácie iného druhu vykonávanú ďalšími subjektmi na www stránkach.

7. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
7.1. Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom prevádzkovateľa na elektronickú adresu používateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení prevádzkovateľa na elektronickú adresu používateľa. Svoju informačnú povinnosť voči používateľovi v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní prevádzkovateľ prostredníctvom osobitného dokumentu.

7.2. Užívateľ súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je služby na webovej stránke možné vykonať a záväzky prevádzkovateľa plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

8. Ochrana osobných údajov
8.1. Ochrana osobných údajov používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2. Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

8.3. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak užívateľ inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení užívateľmi. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.4. Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. To sa týka najmä osôb prepravujúcich tovar a osôb spravujúcich zrovnávače tovaru (Heureka, Google atď.). V ostatných prípadoch nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa odovzdávané tretím osobám.

8.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.8. V prípade, že by sa užívateľ domnieval, že prevádzkovateľ alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

- požiadať prevádzkovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
- požadovať, aby prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
- Ak požiada užívateľ o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Užívateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8.9. Svoju informačnú povinnosť voči používateľovi v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov používateľa na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní prevádzkovateľ prostredníctvom osobitného dokumentu.

9. Užívanie internetových stránok
Obsah www stránok je poskytovaný užívateľom zadarmo. Užívať www stránky možno len pre vlastnú potrebu (a to ako celok, tak jej časti). Iné použitie bez súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené.

Meniť, upravovať či inak akokoľvek zasahovať bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty www stránok je výslovne zakázané. Iba prevádzkovateľ má právo robiť úkony uvedené v predchádzajúcej vete.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia
Údaje, dáta či informácie, ktoré budú dostupné na www stránkach, nemajú povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, a to s výnimkou týchto OP, pričom by muselo byť výslovne uvedené inak v konkrétnych jednotlivých prípadoch.

OP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na www.kedykde.sk. Vyššie uvedené ustanovenia je oprávnený meniť či doplňovať iba prevádzkovateľ.

© 2020 Media Brokers, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Dátum vydania 30. 1. 2020